Через війну на території нашої країни екстернатна форма здобуття освіти набула надзвичайної актуальності, а для деяких учнів стала єдиним і безальтернативним варіантом для навчання. Тож, аби допомогти освітянам налагодити ефективний освітній процес у такий спосіб, наурок підготував огляд базового документа, яким визначено вимоги до його організації та реалізації.  

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Закон України «Про освіту»

Порядок організації екстернату регламентується Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (далі – Положення), затвердженим наказом МОН від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160). Згідно з цим документом навчання учнів за цією формою має такі особливості:

 • екстернат може бути організований на будь-якому рівні повної загальної середньої освіти незалежно від місця проживання учня та наявності вільних місць у класі;
 • зарахування учнів на екстернат проводиться зазвичай до початку навчального року;
 • переведення учнів на екстернат може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання учнів чи ДПА;
 • для учнів, які навчаються (навчались) за кордоном, проживають (проживали) на тимчасово окупованій чи неконтрольованій території України зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Підстави для організації екстернату

Для здобуття освіти за екстернатною формою не встановлено вікових обмежень. Екстернат може бути організований для учнів за умови наявності однієї з таких ґрунтовних причин:

1) неможливість відвідування навчальних занять в закладі освіти або неможливість проходження річного оцінювання через поважні причини:

 • стан здоров’я;
 • збройний конфлікт;
 • проживання (перебування) за кордоном (для громадян України);
 • проживання (перебування) на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо).

2) незавершення здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти в закладі освіти та/або відсутність результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) здобуття повної загальної середньої освіти за кордоном (для громадян України);

4) здобувач освіти є іноземцем, особою без громадянства, яка постійно проживає чи тимчасово перебуває в Україні;

5) прискорене опанування або бажання прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійне опанування або бажання самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас. Для таких учнів на підставі заяви (додаток 3 до Положення) навчання може бути  організовано в поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем без переведення на екстернат;

7) засудження до довічного позбавлення волі;

8) особа є іноземцем і постійно проживає за кордоном, але бажає здобути освіту в приватних закладах освіти України.

Залежно від підстави, потреб та побажань здобувачів освіти метою екстернатної форми навчання є:

 • самостійне засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації. Для таких учнів складання індивідуального навчального плану є обов’язковим;
 • проходження лише річного оцінювання та/або атестації.

Інформація про організацію екстернатної форми навчання має бути оприлюднена на офіційному вебсайті закладу освіти, а його керівник  має ознайомлювати учнів та їхніх законних представників із порядком її організації, у тому числі з процедурою та періодичністю оцінювання. 

Зарахування та переведення учнів на екстернатну форму здобуття освіти

Зарахування, переведення на екстернат та відрахування учнів у закладах освіти державної та комунальної форми власності здійснюється згідно з Порядком, затвердженим наказом МОН від 16.04.2018 №367, та цим Положенням. Зарахування учнів здійснюється відповідно до наказу керівника школи, що видається на підставі таких документів:

 • заява, у якій зазначається підстава для організації екстернату, що підтверджується відповідними документами; 
 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);
 • оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини).

Крім того, слід звернути увагу на право та особливості подання заяви особами, які:

 • проживають на неконтрольованій чи окупованої території – вони можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку;
 • виїхали з таких територій – неповнолітні особи можуть подати заяву особисто у супроводі будь-яких повнолітніх осіб, які не є їхніми законними представниками.

У разі відсутності у здобувача освіти документів (копій документів) про здобуття освіти або результатів оцінювання, він має звернутись до закладу освіти з відповідною заявою з проханням провести оцінювання (додаток 1 до Положення). Після її отримання керівник закладу освіти має видати наказ, яким створити комісію та затвердити:

 • склад комісії (голова та члени);
 • графік проведення оцінювання;
 • перелік завдань з навчальних предметів. 

Комісія складає Протокол оцінювання результатів навчання (додаток 2 до Положення), у якому зазначає:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) здобувача освіти;
 • № диктанту,  тесту, варіанта, завдання тощо;
 • результати оцінювання  за шкалою, що застосовується  у відповідному класі.

Організація навчання за екстернатною формою здобуття освіти

Зарахування (переведення) на екстернатну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік.

Протягом цього навчального періоду екстерн має самостійно засвоїти освітню програму та пройти річне оцінювання з усіх навчальних предметів та/або ДПА. Положенням визначено такий розподіл навчальних годин:

1) проведення формувального, підсумкового (семестрового, річного) оцінювання – 1 навчальна година з кожного навчального предмета;

2) проведення атестації в закладі освіти (якщо вона проводиться не разом з іншими здобувачами освіти відповідного класу):

 • з української мови або мови навчання національних меншин (диктант) – 1 навчальна година;
 • з інших навчальних предметів – 1 навчальна година з кожного навчального предмета у 1-4 класах, 2-3 навчальні години з кожного навчального предмета у 5-9 класах, 3 навчальні години з кожного навчального предмета у 10-11(12) класах.

3) перевірка навчальних (письмових) робіт – 20 хвилин на кожну роботу з української мови або мови національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з інших навчальних предметів;

4) проведення консультацій – 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет протягом навчального року).

Оцінювання результатів навчання учнів

Оцінювання навчальних досягнень екстернів здійснюється відповідно до законодавства та може проводитись:

 • разом з іншими учнями відповідного класу;
 • за окремим розкладом.

Для екстернів, які навчаються за кордоном, проживають на неконтрольованій чи окупованій території, оцінювання може проводитися протягом усього навчального року.

Засоби оцінювання визначає педагогічний працівник, а завдання складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання та особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом (за його наявності). 

Результати оцінювання фіксуються в окремому журналі або у класному журналі, що містить відповідний розділ/додаток для обліку навчальних занять та оцінювання (крім тих екстернів, які зараховані для проходження лише річного оцінювання та/або атестації).

Також екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або у населених пунктах на лінії зіткнення, можуть одночасно пройти атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти. У такому випадку оцінювання здійснюється у такий спосіб:

 • за рівень базової середньої освіти. Результати річного оцінювання визначаються відповідно до освітньої декларації (додаток 4 до Положення), яка заповнюється екстерном без зазначення навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Географія», «Основи правознавства». Ці результати зазначаються у додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації з відповідних навчальних предметів;
 • за рівень профільної загальної середньої освіти. Екстерни складають річне оцінювання та атестацію на загальних підставах.

За результатами річного оцінювання та/або ДПА учнів педагогічна рада може прийняти одне з таких рішень:

 • про продовження здобуття освіти за індивідуальною формою – якщо встановлені результати навчання здобувача освіти не нижче середнього рівня;
 • про переведення здобувача освіти на інституційну форму здобуття освіти – якщо встановлено початковий рівень результатів навчання або непроходження учнем річного оцінювання та/або ДПА без поважних причин з одного або декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів). Але цей пункт не застосовується до школярів, які з поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, перебування за кордоном, на неконтрольованій чи окупованій території) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти.

Результати оцінювання зазначаються у свідоцтві досягнень, видача документів про освіту встановленого зразка, у тому числі з відзнакою, здійснюється відповідно до законодавства.

Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення навчальних занять за індивідуальною формою здобуття освіти  здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram