Адвокат Віталій Гриб про особливості надання відпустки освітянам

 

 

Щорічна основна відпустка повної тривалості за перший рік роботи надається після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Зверніть увагу – якщо у Вашому закладі немає профспілки – графік має затверджуватися на зборах трудового колективу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

У разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

За бажанням частина щорічної основної відпустки замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

У разі звільнення виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення тих, хто  пропрацював не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Тривалість щорічної основної відпустки педагогів

Посада
Тривалість 
щорічної основної відпустки, 
календарних днів
I. Дошкільні навчальні заклади
 
1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла
 
Завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог
42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед
56
Вихователь, який працює в інклюзивній групі
56
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
56
2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей, 
які потребують корекції фізичного і психічного розвитку
 
Директор
56
Завідувач-1
56
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи
56
Вихователь-2
56
Старший вихователь
56
Вихователь-методист-1
56
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Інструктор з праці
56
Інструктор слухового кабінету
56
Інструктор з фізкультури-1
56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-1
56
Музичний керівник-1
56
Практичний психолог-1
56
Соціальний педагог-1
56
__________ 
-1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп. 
-2 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.
 
II. Позашкільні навчальні заклади
 
Директор-3
42
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи-3
42
Акомпаніатор-3
42
Вихователь-3
42
Екскурсовод-3
42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету-3
42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-3
42
Концертмейстер-3
42
Культорганізатор-3
42
Методист-3
42
Педагог-організатор-3
42
Практичний психолог-3
42
Соціальний педагог-3
42
Старший вожатий-3
42
Художній керівник-3
42
__________ 
-3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.
 
III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, 
які потребують соціальної допомоги і реабілітації
 
Директор-4
56
Завідувач філією
56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи
56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи-4
56
Акомпаніатор
28
Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)-4
56
Вихователь інтернату при школі
42
Вчителі (всіх спеціальностей)-4
56
Інструктор слухового кабінету
56
Інструктор з праці
56
Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів
28
Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації
56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах
42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації
56
Майстер виробничого навчання
42
Педагог-організатор
56
Перекладач-дактилолог
42
Помічник директора з режиму
30
Практичний психолог-4
56
Соціальний педагог-4
56
Старший вожатий-4
56
Старший вихователь-4
56
Старший черговий з режиму
30
Черговий з режиму
30
Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням
56
__________ 
-4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей.
 
IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, 
професійно-технічні навчальні заклади
 
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти
28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному навчальному закладі
42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми
56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу
42
Акомпаніатор
28
Викладач
56
Педагог професійного навчання
56
Вихователь
28
Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі
42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії
42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні
42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи
42
Керівник фізичного виховання
56
Концертмейстер
56
Майстер виробничого навчання
42
Методист
42
Науково-педагогічний працівник
56
Перекладач-дактилолог
42
Практичний психолог
56
Соціальний педагог
56
Старший майстер
28
Старший майстер, який працює у професійно-технічному навчальному закладі
42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
 
Директор, завідувач, начальник
42
Завідувач лабораторії (кабінету)
42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи
42
Методист
42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
 
Завідувач логопедичного пункту
42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру
56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру
56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
56
Завідувач інтернату при школі
28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки
28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту
28
VII. Інші заклади та установи
 
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
 
Вихователь
56
Вихователь-методист
56
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини
56
Інструктор з праці
56
Музичний керівник
56
Логопед
56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, 
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
 
Вихователь
56
Вихователь-методист
56
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини
56
Інструктор з праці
56
Музичний керівник
56
Логопед
56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
 
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Інструктор з праці
56
Логопед
56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, 
будинки дитини, відділення, палати, кабінети
 
Вихователь
42
Вихователь-методист
42
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Інструктор з праці
28
Музичний керівник
42
Логопед
56
5. Притулки для дітей
 
Завідувач
56
Вихователь-методист
56
Вихователь
56
Практичний психолог
56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, 
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
 
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми
56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини
56
Вчителі (всіх спеціальностей)
56
Викладачі (всіх спеціальностей)
56
Асистент вчителя-реабілітолога
56
Педагог-організатор
42
Педагог професійного навчання
56
Педагог соціальний
56
Майстер виробничого навчання
42
Вихователь
56
Вихователь-методист
56
Методист
42
Практичний психолог
56
Логопед
56
Культорганізатор
42
Керівник музичний
56
Керівник гуртка
42
Інструктор з праці
56
Інструктор з фізкультури
56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
 
директор
56
вихователь-методист
56
вихователь
56
практичний психолог
56
музичний керівник
56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. 
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
 
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:
 
що мають науковий ступінь:
 
доктора наук
56
кандидата наук
42
не мають наукового ступеня
28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня
28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств
28